مدل A7F

کیس بولت بزرگ /لنز ثابت 4/ تعداد ال ای دی 42 تایی


مدل G5

کیس بولت  متوسط/ لنز3.6/ تعداد ال ای دی 24 تایی/


مدل Q5/Q6


کیس بولت متوسط/لنز 3.6/تعداد ال ای دی 24و 36 تایی

مدل Q7VC

کیس بولت متوسط /لنز وریفوکال 12-2.8/ تعداد ال ای دی42 تایی

مدل R6

کیس متوسط/لنز ثابت 3.6/تعداد ال ای دی36تایی

مدل R6S

کیس بولت متوسط/لنز 3.6/ تعداد ال دی 36 تایی


مدل R7F

کیس بولت متوسط/لنز ثابت4/تعداد ال ای دی 42 تایی


مدل R7V

کیس متوسط/لنز وری فوکال 12-2.8 /تعداد ال ای دی42 تایی